Oświadczenie

dla osób zgłaszających Skarby Kultury Przestrzeni (Autorów) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą praw autorskich i RODO

Oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do nadesłanych przeze mnie zdjęć i opisu zgłoszenia (utwory) oraz udzielam Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin (Ośrodek), licencji na korzystanie z autorskich prawa majątkowych do tych utworów w celu publikacji na stronach internetowych Ośrodka w związku z organizowaną akcją pt. „Skarby kultury przestrzeni”, na wystawach, publikacjach drukowanych, mediach społecznościowych na profilach projektu, także na profilach partnerów w postach popularyzujących projekt i jego rezultaty, w prasie i innych mediach oraz w sieci internet. Ponadto oświadczam, że udzielenie licencji nie narusza praw osób trzecich i jestem upoważniony/a do rozporządzenia prawami autorskimi w zakresie opisanym w niniejszym oświadczeniu. Licencji udzielam nieodpłatnie na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych i Internetu.

Ośrodek może dysponować w/w prawami od daty podpisania niniejszego oświadczenia. Ośrodek jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim praw do utworu w celu określonym powyżej oraz w zakresie wyżej wymienionych pól eksploatacji bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego oraz bez konieczności informowania Autora.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej Ośrodka (http://teatrnn.pl/rodo/) i wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek moich danych osobowych wskazanych w niniejszym Oświadczeniu w celu związanym z korzystaniem przez Ośrodek z praw na jego podstawie nabytych.

 

PARTNERZY: