Regulamin

 

Regulamin konkursu Skarby Kultury Przestrzeni

§ 1 – Cele i role w Konkursie

 1. Konkurs na Skarby Kultury Przestrzeni polega na komunikacji, której treścią jest afirmacja na konkretnych przykładach wartości związanych z przestrzenią publiczną.
 2. Uczestnikami Konkursu są osoby (nadawcy) chcące zwrócić uwagę innych osób (odbiorców) na ważne dla siebie wartości związane przestrzenią publiczną.
 3. Uczestniczyć w konkursie można na kilka sposobów: zgłaszając Skarb, biorąc udział w jego wyborze, popularyzując Konkurs lub jego dorobek, wspierając go finansowo lub organizacyjnie itp.
 4. Celem Konkursu jest promocja tych wartości i wzajemna edukacja użytkowników, opiekunów i twórców przestrzeni publicznej na temat tych wartości.
 5. Organizatorzy Konkursu pełnią rolę inicjatorów, pośredników i mentorów tej komunikacji.

§ 2 – Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu, czyli tytułowymi „skarbami kultury przestrzeni”, są wszelkie zjawiska, które ktoś wyodrębnia i wyróżnia jako przykłady wyjątkowego pod jakimś względem dobra wspólnego związanego z przestrzenią publiczną: miejsca, obszary, widoki, trasy, obiekty, funkcje, związki przestrzenne, działania itp.
 2. Kluczowym elementem Konkursu jest zgłoszenie takiego zjawiska do Organizatorów. Jest ono pojedynczym aktem komunikacji wspomnianej w § 1, podobnie jak następujące po nim: publikacja przez Organizatorów zgłoszenia na stronie Konkursu, głosowanie na Skarby, ogłoszenie wyników itp.
 3. Autor zgłoszenia Skarbu jest jego Odkrywcą.

§ 3 – Zasady zgłaszania Skarbu

 1. Odkrywcą Skarbu (czyli autorem zgłoszenia) może być każdy niezależnie od wieku, narodowości, miejsca zamieszkania itd. a także każda organizacja, instytucja czy grupa nieformalna.
 2. Podstawą zgłoszenia Skarbu jest uzasadnienie zgłoszenie czyli Rekomendacja: przedstawienie jego zalet i wartości opinii publicznej przez Odkrywcę.
 3. Niezbędnymi materiałami uzupełniającymi Rekomendacji są wszelkie informacje pomagające w jego identyfikacji i zrozumieniu opinii osób zgłaszających: zdjęcia (zdjęcia), lokalizacja itp.
 4. Odkrywcy Skarbów mogą sami dostarczyć ww. informacji lub poprosić Organizatorów o pomoc w ich skompletowaniu.
 5. Zgłaszany Skarb powinien być dostępny publicznie i znajdować się na terenie Lublina lub w odległości maksymalnie jednodniowej wycieczki rowerowej od jego granic.
 6. Na prośbę Odkrywcy Organizatorzy nie ujawnią lokalizacji Skarbu lub personaliów osób z nim związanych.
 7. Zgłoszenie Skarbu zostaje zakończone wraz z publikacją informacji o nim na niniejszej stronie Konkursu.

§ 4 – Wybór zwycięskich Skarbów

 1. Zwycięskie Skarby pochodzą z dwóch równoległych wyborów: otwartego głosowania mieszkańców i obrad jury Konkursu.
 2. W ww. wyborach biorą udział Skarby nominowane spośród zgłoszeń przez komisję kwalifikacyjną złożoną z członków Forum Kultury Przestrzeni.
 3. Członków jury i komisji kwalifikacyjnej wybierają Organizatorzy Konkursu.

§ 5 – Prawa autorskie i kryteria oceny

 1. Skarbem może ale nie musi być utwór o charakterze autorskim (np. projekt urządzenia przestrzeni lub działanie według czyjegoś pomysłu).
 2. Zgodnie z § 3 pkt 4 informacje o Skarbie dołączane do zgłoszenia (zdjęcia czy opis) mogą ale nie muszą być autorstwa Odkrywców.
 3. Przedmiotem oceny w Konkursie nie są dzieła rozumiane jako osiągnięcia autorskie (Skarby bądź treść zgłoszeń).
 4. Przedmiotem oceny w Konkursie jest atrakcyjność Skarbów dla odbiorców rozumiana zgodnie z § 1 pkt 2 , 3 i 4 oraz § 2 pkt 1.
 5. Atrakcyjność Skarbów jest oceniana na podstawie Rekomendacji zgłoszenia  (§ 3 pkt. 2 i 3) i własnego doświadczenia oraz wiedzy odbiorców.
 6. Organizatorzy mogą proponować kryteria oceny Skarbów i dzielić Skarby na kategorie z własnej inicjatywy lub za radą komisji kwalifikacyjnej lub jury.

§ 6 – Wyniki Konkursu

 1. Zwycięstwo w Konkursie dotyczy zgłoszonych Skarbów, więc nie ma wymiaru personalnego.
 2. Zwycięskie Skarby są promowane przez Organizatorów na wszelkie możliwe sposoby w miarę posiadanych przez nich możliwości (media, wystawa, album itp) w celu spełnienia założeń Konkursu oraz intencji uczestników (§ 1, § 2 pkt 1).
 3. Autorzy, opiekunowie lub gospodarze wyróżnionych Skarbów, jeśli uda się ich znaleźć, otrzymują nagrody honorowe (statuetki lub dyplomy).
 4. Odkrywcy wyróżnionych Skarbów otrzymują upominki.
 5. Skarby, które nie zostały wyróżnione za pierwszym razem, biorą udział w dwóch kolejnych edycjach Konkursu, a następnie przechodzą na listę rezerwową, z której muszą być ponownie zgłoszone przez jakiegoś Odkrywcę, aby wziąć udział w Konkursie.

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

 

Organizatorzy

PARTNERZY: