Regulamin

 

Regulamin konkursu Skarby Kultury Przestrzeni w Lublinie

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Skarby Kultury Przestrzeni w Lublinie”, zwanego dalej „Konkursem” jest instytucja kultury Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z siedzibą w Lublinie, ul. Grodzka 21 (20-112 Lublin), NIP 946-21-19-912; REGON 430939371 – dalej Organizator.
 2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursie, w tym prawa i obowiązki jego uczestników i Organizatora.
 3. Partnerem konkursu jest Fundacja Krajobrazy z siedzibą w Dorohuczy 115A (21-044 Trawniki).
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://skarby.ulublin.eu/regulamin

§ 2 – Cele Konkursu

 1. Celem Konkursu na Skarby Kultury Przestrzeni jest wsparcie komunikacji między mieszkańcami Lublina oraz osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeni publicznej w Lublinie, której treścią jest afirmacja na konkretnych przykładach wartości związanych z przestrzenią publiczną, promocja tych wartości i wzajemna edukacja użytkowników, opiekunów i twórców przestrzeni publicznej na temat tych wartości.
 2. Organizator i Partner Konkursu pełnią rolę inicjatorów, pośredników i mentorów tej komunikacji.

§ 3 – Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu, czyli tytułowymi „skarbami kultury przestrzeni”, są wszelkie zjawiska, które ktoś wyodrębnia i wyróżnia jako przykłady wyjątkowego pod jakimś względem dobra wspólnego związanego z przestrzenią publiczną: miejsca, obszary, widoki, trasy, obiekty, funkcje, związki przestrzenne, działania itp. (dalej: „Skarb”).
 2. Zgłaszany Skarb powinien być dostępny publicznie i znajdować się na terenie Lublina lub Świdnika w odległości 2 km od jego granic.
 3. Skarbem może ale nie musi być utwór o charakterze autorskim (np. projekt urządzenia przestrzeni lub działanie według czyjegoś pomysłu).
 4. Zgłoszenie i udział Skarbu w Konkursie nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich ani dóbr osobistych, czy prawnie chronionych danych, ani zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarnych, stanowiących obrazę uczuć religijnych itp. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszeń pod tym kątem i przysługuje mu prawo do wykluczenia zgłoszenia z dalszego udziału w Konkursie, w przypadku gdy nie spełnia ono warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4 – Zasady zgłaszania Skarbu

 1. Odkrywcą Skarbu (czyli autorem zgłoszenia) może być każdy niezależnie od wieku, narodowości, miejsca zamieszkania itd. a także każda organizacja, instytucja czy grupa nieformalna, o ile wskaże swojego przedstawiciela osobę fizyczną), która dokona zgłoszenia.
 2. Podstawą zgłoszenia Skarbu jest wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie skarby.ulublin.eu/zglos-skarb/ wraz z opisem zgłaszanego Skarbu i uzasadnieniem zgłoszenia czyli Rekomendacją tj. przedstawienie jego zalet i wartości dla opinii publicznej przez Odkrywcę.
 3. Zgłoszenia Skarbów odbywa się w jednej z czterech kategorii: Miejsce, Widok, Obiekt i Inne, którą należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
 4. Zgłoszenia do poszczególnych edycji Konkursu mogą być dokonywane w terminach określonych przez Organizatora, podawanych do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie skarby.ulublin.eu/zasady-konkursu/
 5. Niezbędnymi materiałami uzupełniającymi Rekomendację są wszelkie informacje pomagające w jego identyfikacji i zrozumieniu opinii osób zgłaszających: zdjęcia, opis lokalizacji itp.
 6. Organizator może udzielić Odkrywcom Skarbów nieodpłatnej pomocy przy złożeniu zgłoszenia, w tym przygotowaniu Rekomendacji. W tym celu należy zgłosić się w siedzibie Organizatora w godz. od 7.30 do 15.30 i/lub skontaktować telefonicznie pod nr telefonu 81 532 58 67.
 7. Na wniosek Odkrywcy zawarty w zgłoszeniu Organizatorzy mogą nie podawać do publicznej wiadomości szczegółów dot. lokalizacji Skarbu Przyjęcie zgłoszenia Skarbu do udziału w Konkursie następuje po jego weryfikacji przez Organizatora, wraz z publikacją informacji o nim na stronie Konkursu, co nie pozbawia Organizatora uprawnień do wykluczenia zgłoszenia z udziału w Konkursie z powodów, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
 8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do Konkursu jest akceptacja treści niniejszego regulaminu, w tym zgoda na przeniesienie praw autorskich do zgłoszenia i akceptacja zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Organizatora.

§ 5 – Wybór zwycięskich Skarbów

 1. Organizator powoła komisję kwalifikacyjną (zwaną dalej Komisją) złożoną z członów Forum Kultury Przestrzeni, która spośród nadesłanych zgłoszeń wytypuje (nominuje) zgłoszenia (Skarby), które wezmą udział w Konkursie.
 2. W przypadku ogłoszenia naboru Zgłoszeń do Konkursu bez podziału na kategorie Organizator lub Komisja kwalifikacyjna może dokonać późniejszego poddziału zgłoszonych do konkursu Skarbów na kategorie i wyłaniać zwycięskie Skarby w poszczególnych kategoriach.
 3. W przypadku ogłoszenia naboru Zgłoszeń do Konkursu z podziałem na kategorie Organizator lub Komisja kwalifikacyjna może zmienić kategorię Skarbu zaproponowaną przez Odkrywcę, kierując się troską o większą zgodność Zgłoszenia z podziałem na kategorie przez kolejnymi etapami wyłaniania finałowych Skarbów.
 4. Zwycięskie Skarby w poszczególnych kategoriach będą wyłaniane w publicznym głosowaniu oraz przez powołane przez organizatora jury.
 5. Publiczne głosowanie na zwycięski Skarby będzie przeprowadzane za pośrednictwem strony internetowej https://skarby.ulublin.eu, Facebooka lub strony partnera medialnego Konkursu. Zasady głosowania zostaną podane w odrębnym komunikacie na stronie https://skarby.ulublin.eu. Zwycięskim Skarbem w każdej kategorii będzie Skarb który uzyska najwięcej głosów.
 6. Powołane przez Organizatora jury w składzie minimum 5 osób, po przeprowadzeniu obrad wyłoni w każdej z kategorii określonej przez Organizatora jeden zwycięski Skarb.
 7. Przedmiotem oceny w Konkursie są same Skarby, a nie nośniki ich zapisu, czy dzieła rozumiane jako twórczość autorska (Rekomendacja czy zgłoszenie).
 8. Przedmiotem oceny w Konkursie jest atrakcyjność Skarbów dla odbiorców rozumiana zgodnie z § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 Regulaminu.
 9. Atrakcyjność Skarbów jest oceniana na podstawie Rekomendacji zgłoszenia (§ 4 pkt. 2 i 4) i własnego doświadczenia oraz wiedzy odbiorców.
 10. Informacje o wynikach Konkursu będą podawane przez Organizatora w terminie wskazanym przez niego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu

§ 6 – Prawa autorske

 1. Informacje o Skarbie dołączane do zgłoszenia (zdjęcia czy opis) mogą ale nie muszą być autorstwa Odkrywców, ich wykorzystanie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu nie może jednak naruszać praw autorskich osób trzecich.
 2. Odkrywca dokonując zgłoszenia udziela Organizatorowi prawa do korzystania z wszelkich utworów, do jakich przysługują ma prawa autorskie ( w tym zwłaszcza do treści Rekomendacji) na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań– wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, w tym na stronach konkursu i Organizatora, w serwisie Facebook, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy;
 3. Odkrywca udziela Organizatorowi zgody w szczególności na anonimowe rozpowszechnianie utwór lub oznaczanie ich imieniem i nazwiskiem autora według własnego uznania, wykonywanie zależnych praw autorskich i sprawowanie nadzoru autorskiego.

§ 7 – Wyniki Konkursu

 1. Zwycięstwo w Konkursie dotyczy zgłoszonych Skarbów, więc nie ma wymiaru personalnego.
 2. Zwycięskie Skarby mogą być promowane przez Organizatora i Partnera na wszelkie możliwe sposoby w miarę posiadanych przez nich możliwości (media, wystawa, album itp) w celu spełnienia założeń Konkursu
 3. Autorzy, opiekunowie lub gospodarze wyróżnionych Skarbów, jeśli uda się ich ustalić , otrzymają nagrody honorowe (statuetki lub dyplomy).
 4. Odkrywcy wyróżnionych Skarbów otrzymają książkę Gordona Cullena „Obraz Miasta”, niemniej jednak sam Odkrywca nie jest uznawany za zwycięzcę Konkursu, a jedynie zgłoszony przez niego Skarb. .
 5. Skarby, które nie zostały wyróżnione za pierwszym razem, mogą zostać automatycznie zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w kolejnych edycjach Konkursu..
 6. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej skarby.lublin.eu w terminie określonym przez Organizatora zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.

§ 8 – Dane osobowe

 1. Warunkiem dokonana zgłoszenia Skarbu do Konkursu jest wrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania skutecznego zgłoszenia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z siedzibą w Lublinie, ul. Grodzka 21, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Lublin pod numerem 07, REGON: 430939371 dalej jako Administrator.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą adresu: [email protected] oraz pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z  przeprowadzeniem Konkursu, korzystaniem z utworów, prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym i dochodzonymi roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe, przekazane Administratorowi mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym dane te nie będą profilowane.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek;
  b) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
  c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, osobom od których dane pochodzą przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
  b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO;

w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowa klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych jest dostępna pod adresem https://teatrnn.pl/o-nas/rodo/

§ 9 – Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuję się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o Prawach autorskich.

Organizator

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner